Hopp til hovedinnhold

Biblioteket

Elev og bibliotekar i biblioteket

Skulen har eit flott bibliotek. Her er det mogleg å låna bøker og tidsskrift, spela spel og det er studieplassar der elevane kan arbeida med skulearbeid. Alle elevar får låna gratis lærebøker gjennom ei utlånsordning frå skulebiblioteket.

Lenke til lånekontrakt for lærebøker

Opningstider

Mandag: 08.30-12.00
Torsdag: 08.30-12.00

Utlånsreglar

Du treng lånekort for å låne bøker og anna materiale i biblioteket. Nasjonalt bibliotekkort får du i biblioteket ved å vise fram legitimasjon.

Det er viktig at alt materiale som blir tatt ut av biblioteket vert registrert.

Lånefristar

  • 4 veker for bøker
  • 4 veker for lydbøker
  • 1 veke for DVD
  • 2 veker for tidsskrift
         

Fornye lån

Dersom ingen står på venteliste, kan du fornya låna dine. Dette kan du enten utføra sjølv i Meg & mitt  i websøket eller du kan vende deg i skranken.

Reservering

Utlånt materiale kan reserverast. Du får beskjed når utlånt materiale blir tilgjengelig for deg.

For sein tilbakelevering

Dersom bøker og anna materiale ikke blir levert tilbake i rett tid, blir det sendt purring. 3. purring blir sendt heim til eleven si heimeadresse. 

Erstatning

Eleven er ansvarleg for materiale som er lånt. Tapt eller øydelagt materiale må erstattast. Etter 3. purring utan reaksjon frå eleven, blir det sendt rekning etter gjeldande erstatningssatsar. 

Bibliotekaren

Eli Simmenes Vik er bibliotekar ved skulen. Ho kan hjelpe deg å finne bøker, artiklar og anna.

Kjeldekritikk og kjeldebruk

Når du skriv ei oppgåve er det viktig å finne gode kjelder for informasjon. Men korleis kan du stole på det du finn? Det er viktig å utøve kjeldekritikk for å finna eigna og kvalitetssikra informasjon.

Du kan ikkje klippa og lima andre sitt arbeid som ditt eige. Korleis kan du bruke andre sine tekstar utan å plagiera? Det kan du lære meir om på sida vår om kjeldekritikk og kjeldebruk.
Les meir om kjeldekritikk og kjeldebruk

Fordjupningsoppgåve

Elevane i 3ST skal gjennomføra eit arbeid med ei sjølvalgt fordjupningsoppgåve, her finn du litt meir informasjon.
Les meir om fordjupingsoppgåve